Semalt, ekrany gyrkmak guraly bilen maglumatlary nädip döwmelidigini düşündirýär

Web gözlemek programma dünýäsinde meşhur termin. Dürli çeşmelerden peýdaly maglumatlary ýygnamaga mümkinçilik berýär we işimizi ösdürmäge kömek edýär. Birnäçe ýyl bäri web gyryjylary dürli web sahypalaryndan, makala kataloglaryndan, onlaýn forumlardan, syýahat portallaryndan, habar beriş serişdelerinden we söwda web sahypalaryndan maglumat almak üçin ulanylýar. Ekrany döwmek birneme täze guraldyr we ondan peýdalanmak üçin hiç hili programmirleme endigi gerek däl. Bu gural kärhanalar we erkin işleýänler üçin ajaýyp, sebäbi işiňizi aňsat we çaltlaşdyryp biler. “Screen Scraping” guralynyň esasy aýratynlyklary aşakda agzalýar.

1. Bahalary aňsatlyk bilen deňeşdirýär

“Screen Scraping” guraly bilen Amazon we eBay ýaly dürli söwda web sahypalarynyň bahalaryny aňsatlyk bilen deňeşdirip bilersiňiz. Şeýle hem, maglumat alynýarka maglumatlaryňyzyň hilini ýygnaýar, tertipleýär we gözegçilikde saklaýar. Mundan başga-da, bu gural ähli ownuk meseleleri redaktirleýär we düzedýär we dürli önümleriň nyrh maglumatlaryna girmäge kömek edýär.

2. Sosial media saýtlaryny döwýär

Programmistler we işläp düzüjiler köplenç adaty ekrany döwmek gurallarynyň sosial ulgam sahypalaryndan maglumat alyp bilmeýändiklerinden zeýrenýärler. Şol gyrkylan programmalardan tapawutlylykda, “Screen Scraping” guraly “Facebook” we “Twitter” -den peýdaly maglumatlary çykarýar we ulaldylan görnüşde tertipleýär.

3. Onlaýn gözlegleri aňsatlaşdyrýar

Bu gural gözlegçiler, mugallymlar we okuwçylar üçin ajaýyp, sebäbi onlaýn joururnallardan we e-kitaplardan maglumatlary aňsatlyk bilen döwýär. Dürli bilim web sahypalarynyň mazmunyny gyryp, özüňiz ýaly ýerleşdirip bilersiňiz. Emma onlaýn çeşmeden maglumat alanyňyzda awtorlyk hukugy we söwda belligi kanunlary barada alada etmeli bolarsyňyz. Umuman aýdylanda, bu gural okuwçylara dürli saýtlardan maglumat almaga we tertipleşdirmäge kömek edýär. Olara takyk tabşyryklary taýýarlamaga we bir sagatda on müňe çenli web sahypasyny gyrmaga kömek edýär.

4. Güýçli web gözlegçisi:

Ekrany döwmek, dürli web sahypalaryny indeksirlemek meselesinde ösen gural. Bir wagtyň özünde birnäçe gözlegçini işe girizmäge mümkinçilik berýär we fonda bolup geçýän zatlara gözegçilik etmegiň zerurlygy ýok. Maglumatlary aýratyn belläris we bu gural gyrylan maglumatlary öz maglumatlar bazasynda saklar. Mundan başga-da, dürli çylşyrymly web sahypalaryny gözlemek we şeýlelik bilen web sahypaňyzyň işini gowulandyrmak üçin ulanyp bilersiňiz. Ekrany döwmek guraly web ussatlary üçin ajaýyp we sahypalarynyň we bloglarynyň gözleg motorynyň derejesini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Ekrany gyrmak guraly bilen maglumatlary gyryň:

Easyeňilligiňiz üçin , bu ajaýyp gural bilen web süpürip başlamagyň ädimme-ädim beýany:

1-nji ädim: Dizaýn goýmasyndaky Ekrany gyrmak guralyna basyň. Bu gural, her bir aýratyn elementi özboluşly gymmatlyklary bilen kesgitlär.

2-nji ädim: Gaplamak usulyny we maglumatlaryňyzyň görnüşini saýlamak möhümdir. Adatça, “Screen Scraping” guraly CSV we JSON formatlarynda maglumatlary hödürleýär.

3-nji ädim: Gaplamaga başlamak üçin "Dowam et" düwmesine basyň. Bu gural ilki bilen siziň üçin maglumatlary ýygnar, islenýän formatda gurar we gyrar. Öçürilen maglumatlary awtonom ulanmak üçin gaty diskiňize göçürip almagy ýatdan çykarmaň.

mass gmail